top of page
หลักสูตร.png

หลักสูตร

เน้นความเป็นดิจิทัลสุดล้ำ
หลักสูตร.jpg

ข้อมูลหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564)

หน้าปกหลักสูตร 1.jpg

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Digital Innovative Communication

ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Digital Innovative Communication)

 

 

ระยะเวลาการศึกษา

3 ปี 6 เดือน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง

2. ได้เรียนกับทีมอาจารย์มืออาชีพ

3. ฝึกงานกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำทั้งระดับชาติและนานาชาติ

4. รายวิชาหลากหลายและทันสมัย เน้นความเป็นนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

จบแล้วมีงานรองรับ

ในยุคดิจิทัลนั้นการสื่อสารถือเป็นเรื่องจำเป็นในทุกวงการ นักศึกษาที่เรียนจบไปจึงเป็นที่ต้องการในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ รวมถึงสามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้ เช่น ยูทูบเบอร์ นักแคสเกมส์ กราฟิกดีไซเนอร์ แอนิเมเตอร์ นักแสดง ออแกไนเซอร์หรือนักการตลาดออนไลน์

bottom of page