top of page
การจัดการองค์ความรู้.png

การจัดการองค์ความรู้

สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
การจัดการองค์ความรู้.jpg

สรุปองค์ความรู้ KM Transmedia Story telling (22-10-65)

รายงานผลงานดำเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (21-1-65)

สรุปองค์ความรู้ KM เทคนิคการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 (21-1-64)

bottom of page