top of page

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานการจัดแสดงผลงาน Digital Arts Photo Exhibition

พิธีไหว้ครู ปี 2566

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับช่อง 3 ปี 2566

อบรมการใช้ห้องวิทยุออนไลน์ ปี 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2566

นำเสนอผลิตภัณฑ์วิชาเจาะลึกผู้บริโภคดิจิทัล

bottom of page