top of page

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี 2565

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเข็มคณะนิเทศศาสตร์

bottom of page