ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

โครงการถ่ายภาพวัฒนธรรสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (10)
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (8)
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (7)
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (4)
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (2)
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (3)
1/1

HCU Fair & Photo Exhibition

hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (9)
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (10)
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (7)
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (6)
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (4)
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (1)
1/1

งานแสดงศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (4)
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (2)
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (3)
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (5)
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (9)
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (7)
1/1

Freshy Party

freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (10)
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (9)
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (7)
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (4)
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (1)
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (5)
1/1

คน 7 ประการกับงานโฆษณา

คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (10)
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (4)
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (6)
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (10)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (6)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (9)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (5)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (8)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (3)
1/1

งานสงกรานต์

สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (5)
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (2)
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (6)
1/1

กีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์

กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (6)
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (8)
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (7)
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (5)
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (4)
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (2)
1/1

byenior

byenior นิเทศศาสตร์ 58 (10)
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (7)
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (6)
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (9)
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (2)
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (1)
1/1

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (10)
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (5)
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (1)
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (3)
1/1

สหกิจศึกษานิทัศน์

สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (4)
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (5)
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (2)
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
1/1

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (3)
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (2)
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (6)
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (4)
1/1