top of page
white logo created [Converted].png

สัญลักษณ์/สีประจำคณะ

นกและสีม่วง
สัญลักษณ์และสีประจำคณะ.jpg

นกและสีม่วง

logo created [Converted].png
นก : สัญลักษณ์แห่งการสื่อสาร

สัญลักษณ์ประจำคณะ คือ นกพิราบ สัญลักษณ์ทางการสื่อสารที่แฝงนัยยะแห่งเสรีภาพ “นกพิราบ” เปรียบเหมือน สื่อ ที่จะคอยนำสารส่งไปยังผู้รับในรูปแบบต่าง ๆ และมีอิสรภาพในการสื่อสารบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซึ่งเปรียบได้กับการทำงานของสื่อสารมวลชน

สีม่วง : สีแห่งความสร้างสรรค์
Color code: R:90 G:20 B:130

สีม่วง ซึ่งเป็นสีที่มีพลังที่สามารถกระตุ้นสมองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ สีม่วงมักเข้าไปเชื่อมโยงกับการสื่อสารและศิลปะ ทั้งด้านงานโฆษณา การออกแบบสื่อดิจิทัลต่างๆ   การแต่งกายหรือฉากด้านการแสดง   งานโทรทัศน์ ดังนั้นคณะนิเทศศาสตร์จึงเลือกสีม่วงเป็นสีประจำคณะ

bottom of page