top of page

สมัครเรียน

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษทันที
สมัครเรียน.png
สมัครเรียน.jpg

สมัครเรียนนิเทศศาสตร์

comart web banner.jpg

เอกสารการสมัคร

1. ใบรายงานผลการสมัครที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเงินค่าสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาใบคะแนน O-Net / GAT / PAT2 / วิชาสามัญ 9 วิชา (ถ้ามี)
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

bottom of page