ผู้้บริหาร/บุคลากร

ตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการนิเทศศาสตร์
บุคลากร.png
บุคลากร 1.jpg

ผู้บริหาร

อ.สรวลสรรค์ พจนอารี
อ.สรวลสรรค์ พจนอารี

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

press to zoom

การศึกษา :

นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาบุคลิกภาพ สื่อสารองค์กร
E-mail : sraulsun.podjanaaree3@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1498

อ.ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
อ.ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน

รองคณบดีคณะนิเทศศาตร์

press to zoom

การศึกษา :

ค.ด.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ศิลปะและการออกแบบกราฟิก

การพัฒนาทักษะการคิด การจัดกิจกรรมศิลปะ
E-mail : patumma96@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1499

คณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
press to zoom

การศึกษา :

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ : นวัตกรรมการสื่อสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารองค์กร
E-mail : dongcosae@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

รศ.จรุงยศ อรัณยะนาค
รศ.จรุงยศ อรัณยะนาค
press to zoom

การศึกษา :

M.P.C.(Professional Communication) University of Western Sydney, Australia

ศป.บ.(นิเทศศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบสื่อดิจิทัล UX/UI

การตลาดดิจิทัล ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
E-mail : ajarungyod@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

รศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ
รศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
press to zoom
ผศ. รัตนา ทิมเมือง
ผศ. รัตนา ทิมเมือง
press to zoom

การศึกษา :

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร.ม.(การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ศป.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ : การพากย์หนังและการ์ตูน การสื่อสารสุขภาพสมัยใหม่ นวัตกรรมการสื่อสาร
E-mail : nattanun2004@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

การศึกษา :

นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน การเขียนบท
E-mail : rattanatmm@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
press to zoom
อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
press to zoom

การศึกษา :

ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ป.นศ.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยนาฏศิลป์

ความเชี่ยวชาญ : การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง การจัดการงานอีเวนต์ ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
E-mail : sukrittawat_jom@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1338

การศึกษา :

อ.ม.(ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ : ละครเวที วัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา การจัดการการแสดง การตลาด
E-mail : patgolf23@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1138,1338

บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.นนทพร เป็นนวล
น.ส.นนทพร เป็นนวล

เลขานุการคณะ

press to zoom
นายหรินทร์ โตพันธุ์
นายหรินทร์ โตพันธุ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

press to zoom

การศึกษา :

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-mail : tiew.non@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

การศึกษา :

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ
E-mail : gran.rinoa@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

การศึกษา :

ปวส.การจัดการ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
E-mail : suvapit7834@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173