ผู้้บริหาร/บุคลากร

ตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการนิเทศศาสตร์
บุคลากร.png

ผู้บริหาร

ผศ.รัตนา ทิมเมือง
ผศ.รัตนา ทิมเมือง

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา :

นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน การเขียนบท
E-mail : rattanatmm@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์
ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์

รองคณบดี

การศึกษา :

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศศ.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ : การโฆษณา การสื่อสารแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
E-mail : sarunthita.chana@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1498

คณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

การศึกษา :

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ : นวัตกรรมการสื่อสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารองค์กร
E-mail : dongcosae@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

รศ.จรุงยศ อรัณยะนาค
รศ.จรุงยศ อรัณยะนาค

การศึกษา :

M.P.C.(Professional Communication) University of Western Sydney, Australia

ศป.บ.(นิเทศศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบสื่อดิจิทัล UX/UI

การตลาดดิจิทัล ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
E-mail : ajarungyod@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
อ.ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
อ.ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
อ.พิรชา ทองอุไร
อ.พิรชา ทองอุไร

การศึกษา :

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร.ม.(การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ศป.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ : การพากย์หนังและการ์ตูน การสื่อสารสุขภาพสมัยใหม่ นวัตกรรมการสื่อสาร
E-mail : nattanun2004@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

การศึกษา :

ค.ด.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ศิลปะและการออกแบบกราฟิก

การพัฒนาทักษะการคิด การจัดกิจกรรมศิลปะ
E-mail : patumma96@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1499

การศึกษา :

อ.ม.(ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ : ละครเวที วัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา การจัดการการแสดง การตลาด
E-mail : patgolf23@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1138,1338

การศึกษา :

ศล.ม.(คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต

วท.บ.(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ : Animation Coding สำหรับงานสร้างสรรค์ ออกแบบบอร์ดเกม

E-mail : piracha.tongurai@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1499

ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
อ.สรวลสรรค์  พจนอารี
อ.สรวลสรรค์ พจนอารี
อ.ณฐมน วันวิชัย
อ.ณฐมน วันวิชัย

การศึกษา :

ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ป.นศ.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยนาฏศิลป์

ความเชี่ยวชาญ : การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง การจัดการงานอีเวนต์ ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
E-mail : sukrittawat_jom@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1338

การศึกษา :

นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาบุคลิกภาพ สื่อสารองค์กร
E-mail : sraulsun.podjanaaree3@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1498

การศึกษา :

นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ : การสร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด
E-mail : aof.natamon@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1499

บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.นนทพร เป็นนวล
น.ส.นนทพร เป็นนวล
นายหรินทร์ โตพันธุ์
นายหรินทร์ โตพันธุ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

การศึกษา :

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-mail : tiew.non@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

การศึกษา :

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ
E-mail : gran.rinoa@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173

น.ส.ณัฐกฤตา มณีวงศ์
น.ส.ณัฐกฤตา มณีวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

การศึกษา :

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธนบุรี
E-mail : porpong.mnm@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1173