ผลงานวิชาการ.png

ผลงานวิชาการ

หนังสือ ตำรา งานวิจัยและอื่นๆ

หนังสือ

1. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2562). การสร้างเสริมปัญญาผ่านกระบวนการสื่อสารสุขภาพเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้นักศึกษไทย.นนทบุรี:  ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2562). การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่.พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี:  ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2554). การประกาศและการดำเนินรายการ. สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

4. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2553). การผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2 สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

5.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2552). พื้นฐานทางศิลปะ. สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

6. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2552). สุนทรียศาสตร์เพื่อนิเทศศาสตร์. สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

1. จรุงยศ อรัณยะนาค. (2561). ประวัติศาสตร์การออกแบบ. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตำรา

1. จรุงยศ อรัณยะนาค. (2561). การออกแบบเว็บไซต์. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. จรุงยศ อรัณยะนาค. (2561). หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. จรุงยศ อรัณยะนาค. (2558). ประวัติศาสตร์ศิลปะ. สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

1. อภิชัจ  พุกสวัสดิ์. (2556). การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. อภิชัจ  พุกสวัสดิ์. (2554). การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์. สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

3. อภิชัจ  พุกสวัสดิ์. (2554).  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์.  สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

งานวิจัยและบทความวิชาการ

1. ณัฐนันท์  ศิริเจริญ. (2020). บทความวิชาการ Knowledge about Prevention and Treatment of Mental Health Problems in Children and Teens in the Digital Era.  N.P.: The Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century The Union for Mental Health of Russia.

2 .ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2562). ภาพสะท้อนสังคมผ่านภาพจิตรกรรมแนวเหนือจริง.  ม.ป.ท.: การประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562.

3. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2561). สุนทรียะจากการสะท้อนความรื่นรมย์ของชีวิตในผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม.  ม.ป.ท.: การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 หัวข้อ “University in Disruptive Era”.

4. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2561). การรับรู้ในปัญหาด้านค่านิยมมและความเชื่อส่วนบุคคลของนักศึกษากับการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อการพัฒนาชุมชน.  ม.ป.ท.: วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่.

5. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2017). Health Communication to Promote the Well-Being for the Thai elderly with New Media via Smartphone by Undergraduate Students. N.P.: Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities and Arts Volume 17 No3.

6. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2560). ความต้องการของผู้สูงอายุสำหรับการสื่อสารสุขภาพกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยให้เกิดความสุข.  ม.ป.ท.:
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

7. ณัฐนันท์   ศิริเจริญ. (2560). การสื่อสารสุขภาพด้วยประสบการณ์และศักยภาพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขอผู้สูงอายุ. ม.ป.ท.:
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

1. ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยวพัฒน์, และรัตนา ทิมเมือง. (2562). การศึกษาความหมายเชิงคุณค่าและพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลทีวีสีขาว. ม.ป.ท.: วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิต.

2. ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์, และรัตนา ทิมเมือง. (2562). การศึกษาความหมายเชิงคุณค่าและพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลทีวีสีขาว. ม.ป.ท.: วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

3. ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์. (2562). บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์และแผนกลยุทธ์การสื่อสารปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. ม.ป.ท.: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.

4. ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์. (2560). นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัล. ม.ป.ท.: วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

5. ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ และรัตนา  ทิมเมือง. (2559).  รายงานการศึกษาเรื่อง “ความเป็นมา ประเด็น และมิติของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์”และหนังสือ “เรียนรู้เรื่องสื่อ”. ม.ป.ท.: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 1,000 เล่ม เผยแพร่ไปยังเครือข่ายของสำนักเฝ้าระวัง กระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศ.

1. Isaya Janwithayanuchit, Rattana  timmaung, And others. (2563). Promoting Interprofessional Education through Home Visit with Service Mind model. ม.ป.ท.: วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.).

2. รัตนา  ทิมเมือง และสรวลสรรค์  พจนอารี. (2562). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษาตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.  ม.ป.ท.: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิชาการรับใช้สังคม” มฉก. ครั้งที่ 7.

3. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิค, รัตนา ทิมเมือง, ธนาชัย สุนธรอนันตชัย, ชัชวาลย์ ช่างทำ, และวุฒิพงศ์ ทองก้อน. (2562). การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ.  ม.ป.ท.: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.

1. นิก สุนธรธัย, สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช, ใจบุญ แย้มยิ้ม, กชพร ขวัญทอง, และอัญชุลี สุภาวุฒิ. (2562). การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดในตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการแบบมีส่วนร่วม. ม.ป.ท.: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิชาการรับใช้สังคม” มฉก.

ครั้งที่ 7.

2. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์, สุภาภรณ์ คงพรหม, ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล, นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล, ใจบุญ แย้มยิ้ม, ศราวุธ สุทธิรัตน์ และศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์. (2561).  การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยใน โครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ. ม.ป.ท.: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

1. สุกฤตาวัฒน์  บำรุงพานิช. (2561).  การสร้างสรรค์นาฎศิลป์ร่วมสมัย ชุดหุ่นคนตะลุงโนราห์.  ม.ป.ท.: วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

1. อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2559). การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย. ม.ป.ท.: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

1. จรุงยศ อรัณยะนาค. (2561). การออกแบบตราสินค้าและเว็บไซต์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน.  ม.ป.ท.: วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.

1. ปทุมมา บำเพ็ญทาน. (2562).  รูปแบบการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทยในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ.  ม.ป.ท.: Thailand Research Expo : Symposium 2019.

งานบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

1. จรุงยศ อรัณยะนาค. (2561). โครงการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม "การพัฒนาตราสินค้าและอัตลักษณ์องค์กรอย่างมีส่วนร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ". สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ผลงานสร้างสรรค์

ปีพศ.2562

1. จรุงยศ อรัณยะนาค (2562) ชื่อผลงาน "มงคลชีวิต" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “เพื่อสังคมที่ดี” (White Society) ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

2. จรุงยศ อรัณยะนาค (2562) ชื่อผลงาน "เด็กน้อยแสวงบุญ" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “เพื่อสังคมที่ดี” (White Society) ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ปีพศ.2561

1. จรุงยศ อรัณยะนาค (2561) ชื่อผลงาน "จิตอนุรักษ์ในชุมชนชาวพุทธ" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ จิตตระหนักรักษสิ่งแวดล้อม

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. จรุงยศ อรัณยะนาค (2561) ชื่อผลงาน "ครอบครัวหอยทากในวิถีธรรมชาติ" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ณ  Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

3. จรุงยศ อรัณยะนาค (2561) ชื่อผลงาน "ชาวไร่กับการทำงานอันน่าทึ่ง" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ณ  Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

4. จรุงยศ อรัณยะนาค (2561) ชื่อผลงาน "หนึ่งวิถีกรีนกับชาวเขาทอผ้า" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ณ  Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

5. ณฐมน วันวิชัย (2561) ชื่อผลงาน "เส้นทางสีเขียว" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ จิตตระหนักรักษสิ่งแวดล้อม ณ หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร

ปีพศ.2560

1. ใจบุญ แย้มยิ้ม (2560) ชื่อผลงาน "คู่รักไทย หัวใจนาฏศิลป์" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “หลากหลายตัวตน คนเซลฟี่” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. จรุงยศ อรัณยะนาค (2560) ชื่อผลงาน "เลียนแบบยักษ์" เผยแพร่ผลงาน ณ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “หลากหลายตัวตน คนเซลฟี่” ณ หอศิลป
วัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร