ประวัติคณะ

15 ปีแห่งความสำเร็จ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตขึ้น มีจุดเด่นที่เน้นการเรียนรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะประสบการณ์ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาคุณภาพนักนิเทศศาสตร์สู่สังคม

เมื่อปี พ.ศ.2549 เริ่มเปิดรับนักศึกษา และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชาชีพ คือ วิทยุและโทรทัศน์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาด ศิลปะการแสดง สุดท้ายคือสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564

Show More
ติดตามเราได้ที่
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
line-logo.png
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 หมู่ 9 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-312-6300 ต่อ 1173
nited.hcu@gmail.com
LINE official: @nitedhcu
www.commarts.hcu.ac.th

© 2020 BY FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon