ปณิธาน/วิสัยทัศน์

เด็กนิเทศพันธ์ใหม่

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นเด็กนิเทศพันธ์ใหม่ยุคดิจิทัล เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างองค์รวม ทั้งทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การออกแบบสื่อดิจิทัลและการแสดง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญคือ 1.สร้างความรู้ด้านจีนให้แก่บัณฑิต 2.ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) 3.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 4.ให้บริการทางวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 5.ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน

ติดตามเราได้ที่
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
line-logo.png
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 หมู่ 9 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-312-6300 ต่อ 1173
nited.hcu@gmail.com
LINE official: @nitedhcu
www.commarts.hcu.ac.th

© 2020 BY FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon