top of page
ปณิธาน.png

ปรััชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

เด็กนิเทศพันธ์ใหม่
ปณิธาน วิสัยทัศน์.jpg

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรมและอุทิศตนรับใช้สังคม และ
"มุ่งมั่นสู่ความเป็นเด็กนิเทศพันธ์ใหม่ยุค
ดิจิทัล"

Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (9).jpg

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างองค์รวม ทั้งทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การออกแบบสื่อดิจิทัลและการแสดง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญคือ 1.สร้างความรู้ด้านจีนให้แก่บัณฑิต 2.ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) 3.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 4.ให้บริการทางวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 5.ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน

bottom of page