top of page
ทุนการศึกษา.png

ทุนการศึกษา

มีทั้งทุนภายในและภายนอกกว่า 20 ทุน
ทุนการศึกษา1.jpg

ประเภททุนการศึกษา

กสิกรไทย.jpg

ทุนธนาคารกสิกรไทย

มอบสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้น มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ไม่มีรายวิชาใดได้ระดับ F, U หรือ W มีความประพฤติดี เสียสละต่อส่วนรวม ทุนนี้สนับสนุนค่าหน่วยกิตจนจบการศึกษา

ทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม.jpg

ทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.30 เป็นแบบอย่างของความพากเพียรโดยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)

ทุนโพธิ์ทอง

ทุนปีสุดท้าย.jpg

ทุนการศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองถึงแก่กรรม หรือไม่สามารถให้เงินทุนในการเรียนต่อไปได้ โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น

ทุนอื่นๆ.jpg

รายละเอียดทุนอื่นๆ

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาอื่นๆ อีกกว่า 20 ทุน

bottom of page